„Sunt nu numai ziarist, ci și prozator, eseist, istoric, reporter de călătorie.” (Ion Cristoiu)

Nichita Hrușciov îl invită pe Mihail Șolohov în America

Căutînd amănunte despre stanița Veșenskaia, unde se petrece acțiunea epopeii Pe Donul liniștit, pentru a vedea dacă aparține acum Rusiei sau Ucrainei (romanul descrie disprețul cazacilor de pe Don față de ucraineni, porecliți hoholi, dar și efortul bolșevicilor de a curma acest obicei învechit), dau peste numele Veșenskaia într-un amplu articol din Scînteia, 1 septembrie 1959, intitulat „N. S. Hruşciov în vizită la scriitorul Mihail Şolohov.”

Primele rînduri ne dezvăluie despre ce-i vorba:

„MOSCOVA 31 (Agerpres).– TASS transmite: După cum s-a anunţat, la 30 august N. S. Hruşciov a sosit în Graniţa Veşenskaia în vizită la cunoscutul scriitor sovietic Mihail Şolohov. N. S. Hruşciov a fost întîmpinat de conducători de partid şi de stat din regiunile Rostov şi Stalingrad. Pretutindeni el a fost salutat cu bucurie şi cu aclamaţii cordiale.

În piaţa staniţei a avut loc un mare miting la care au luat cuvîntul conducători ai organizaţiilor obşteşti, Mihail Şolohov şi N. S. Hruşciov.

Participanţii la miting au întîmpinat cu vii aplauze apariţia la tribună a eminentului lor consătean Mihail Aleksandrovici Şolohov. În cuvîntarea sa vie şi emoţionantă, el a spus printre altele:

«Dragi tovarăşi consăteni! Cred că voi exprima nu numai sentimentul meu personal, dar şi sentimentul nostru comun de adîncă bucurie cu prilejul sosirii în mijlocul nostru a lui Nikita Sergheevici Hruşciov, a membrilor familiei lui şi prietenilor lui apropiaţi.

Desigur că am dori să întîmpinăm pe prietenul nostru Nikita Sergheevici Hruşciov poate cu succese economice mai mari, cu realizări mai mari decît cele din anul acesta. Trebuie să spun însă că în mijlocul nostru a sosit nu un oaspete obişnuit, ci unul dintre oamenii care ne sînt cei mai scumpi şi apropiaţi.

Apreciem cu toţii în mod deosebit vizita lui Nikita Sergheevici, şi pentru că în ajunul unei întîlniri de cea mai mare răspundere, a întîlnirii de importanţă istorică cu preşedintele S.U.A., el a găsit posibilitatea, fie şi pentru scurt timp, să ne viziteze şi să se intereseze de viaţa locuitorilor de pe cursul superior, al Donului. (Aplauze).

Scumpe Nikita Sergheevici! Veţi pleca cu avionul peste ocean. Dar, iată, această părticică a poporului sovietic, întregul popor sovietic şi nu numai poporul sovietic, vor fi cu gîndul alături de dv. Şi în numele locuitorilor staniţei Veşenskaia şi al scumpilor noştri oaspeţi din Stalingrad şi Voronej vreau să vă asigur că şi noi vom fi alături de dv. acolo, în America. (Aplauze). Vă dorim, scumpe Nikita Sergheevici, sănătate şi succes în toate. (Aplauze furtunoase, prelungite)»”.

În august 1959 Mihail Șolohov avea 64 de ani. Publicase deja Pe Donul liniștit (patru cărți, 1928, 1928, 1932, 1940), pentru care primise în 1940 premiul Stalin, Pămînt desțelenit (1932 și 1959-1969), Soarta unui om (1956). Nu luase încă Premiul Nobel (de abia în 1965 se va întîmpla asta). Din cîte se vede, locuia din 1925 pe Don. Nina, soția lui Hrușciov, era cumnată cu scriitorul. Sora mai mică a Ninei se căsătorise cu Mihail Șolohov.

Reportajul se referă, evident, și la Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov, șeful Uniunii Sovietice. Pe lîngă prezentarea situației internaționale, desigur, favorabilă URSS, Nikita Hrușciov s-a ocupat și de opera lui Mihail Șolohov:

„N. S. Hruşciov a subliniat că în lupta întregului popor pentru construirea comunismului un mare şi important rol îl joacă intelectualitatea sovietică ieşită din rîndurile poporului, intelectualitate din care fac parte şi scriitorii sovietici. Prin operele lor cele mai bune, scriitorii noştri contribuie la întărirea unităţii poporului, ajută la educarea oamenilor sovietici în spiritul comunismului. Un exemplu viu al acestui fapt este creaţia marelui nostru scriitor sovietic Mihail Aleksandrovici Şolohov. (Aplauze furtunoase).

Tovarăşul N. S. Hruşciov a făcut o profundă analiză a însemnătăţii creaţiei lui Şolohov.

„Partidul nostru şi întregul popor sovietic îl apreciază pe Mihail Aleksandrovici Şolohov ca pe un eminent artist care şi-a consacrat marele său talent slujirii măreţei cauze a construirii comunismului. (Aplauze furtunoase).

Operele lui Şolohov – a spus N. S. Hruşciov – ajută oamenilor să înţeleagă just importanţa istorică a faptelor eroice săvîrşite de poporul nostru sub conducerea scumpului partid comunist.

Creaţia profund partinică şi populară a lui Şolohov arată cu o incontestabilă putere de convingere că drumul parcurs de ţara noastră a fost greu, complicat, dar a fost singura cale justă spre viaţa fericită a întregului popor. (Aplauze furtunoase).

Partidul comunist a condus poporul nostru pe această cale leninistă. Şi în operele lui Mihail Şolohov întîlnim minunaţi comunişti, conducători şi organizatori care trăiesc aceeaşi viaţă cu poporul. Şolohov ştie să arate ca nimeni altul rolul partidului comunist, care a ridicat poporul la lupta pentru construirea vieţii noi şi pentru educarea omului nou.”

Oratorul nu putea ocoli realitatea indubitabilă a succesului înregistrat de Mihail Șolohov peste hotare. Prilej de a lansa o inițiativă:

„Creaţia lui Şolohov trezeşte un viu interes în rîndul a milioane de cititori din străinătate, care vor să afle adevărul despre ţara sovietică şi despre poporul sovietic, despre felul în care a luat naştere şi s-a statornicit în lupte eroice orînduirea socială socialistă, cea mai umană.

Ştiţi, a spus N. S. Hruşciov, că în viitorul apropiat urmează să plec în Statele Unite ale Americii, răspunzînd invitaţiei preşedintelui Eisenhower. Am plăcerea de a invita în această călătorie pe Mihail Aleksandrovici. (Aplauze furtunoase). Cred că şi lui îi va fi de folos să cunoască mai îndeaproape viaţa Americii contemporane.”

Invitația a fost strict propagandistică. Șolohov nu l-a însoțit pe Hrușciov în America. Nici n-avea cum. Vizita s-a vrut una strict americană, altfel spus a unei familii – Hrușciov, nevastă-sa, fiul Serghei, fetele Yuila și Rada și ginerele Alexey. Unde să mai aibă loc Mihail Șolohov?